Obchodní podmínky

 1. Všeobecné podmínky
 2. Ochrana osobních údajů
 3. Ceny zboží a poskytování slev
 4. Objednávka
 5. Doprava
 6. Dodací lhůta
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Reklamace
 9. Mimosoudní řešení sporů
 10. Závěrečná ustanovení
 11. Provozovatel
 1. Všeobecné podmínky

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností SEVA VYŠKOV (dále jen “prodávající”), dostupném na adrese https://osej.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (spotřebitel).
  2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  3. Záruční doba zboží odpovídá datu uvedenému na obalu zboží.
  4. Prodávající vyřizuje v rámci eshopu https://osej.cz objednávky pouze v rámci České republiky.
 2. Ochrana osobních údajů

  1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží.
  2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
  3. Kupující tímto prohlašuje, že odesláním závazné objednávky souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
  4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 3. Ceny zboží a poskytování slev

  1. Ve všech nabídkových listech uvádí prodávající ceny bez DPH, která se připočítává při realizaci prodeje dle platného zákona o DPH.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.
  3. Při odběru nad 1000 Kč (včetně DPH) hradí prodávající kupujícímu náklady na dopravu zboží, tzv. poštovné.
  4. Prodávající poskytuje kupujícímu na objednané zboží slevy počítané dle výše odběru rozdělené do pásem:
   - Při odběru nad 5 000 Kč (včetně DPH) poskytuje prodávající kupujícímu slevu na zakoupené zboží ve výši 15 %.
   - Při odběru nad 10 000 Kč (včetně DPH) poskytuje prodávající kupujícímu slevu na zakoupené zboží ve výši 20 %.
   - Při odběru nad 25 000 Kč (včetně DPH) poskytuje prodávající kupujícímu slevu na zakoupené zboží ve výši 25 %.
   - V případě vyššího odběru než 50 000 Kč (včetně DPH) kontaktujte prosím naše pracovníky, kteří s Vámi dohodnou individuální výši poskytnuté slevy.
  5. K započítání slevy musí položky v nákupním košíku (včetně DPH) přesáhnout daný limit.
 4. Objednávka

  1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchod www.osej.cz, jsou závazné.
  2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je kupujícímu doručen e-mail s výpisem z objednávky.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena včetně DPH, a kupující odsouhlasí konečnou cenu zboží dopravy a všech případných poplatků odesláním objednávky.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat zboží z objednávky na dodací adresu kupujícího i v případě, že tato není zcela vykryta, ale pouze v případě, že hodnota nevykrytého zboží není více než 10 % z celkové ceny objednaného zboží.
 5. Doprava

  1. Prodávající doporučuje kupujícímu prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je vhodné sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.
  2. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
  3. Náklady na dopravu (poštovné) hradí vždy kupující. S těmito náklady je kupující seznámen v přehledu objednávky před jejím závazným odesláním.
  4. Balné není prodavajícím kupujícímu účtováno.
 6. Dodací lhůta

  1. Prodávající splní svůj závazek řádným a včasným předáním zboží kupujícímu, nebo řádným a včasným doručením zboží kupujícímu prostřednictvím zásilkové služby.
  2. Prodávající uskuteční dodávku v přiměřené lhůtě podle kupní smlouvy. V případě pozdní dodávky musí kupující doručit prodávajícímu písemné oznámení o neplnění závazku a poskytnout přiměřenou lhůtu, během níž může prodávající dohodu splnit.
  3. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno kupujícímu v co nejkratší době poštou (nebo jinou zásilkovou službou), obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
 7. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829, Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
  2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než je zboží odesláno, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo v případě, kdy je pro prodávajícího prodej výrazně nevýhodný. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem oznámení o odstoupení od smlouvy.
  3. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
  4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
  5. Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, v případě, že dojde k porušení originálního obalu produktu kupujícím.
 8. Reklamace

  1. Kupující je povinen si zboží při předání prohlédnout a zkontrolovat u osiv zejména druh, odrůdu, množství, stav obalu a aktuálnost záruční doby na obalu uvedené. Zjevné vady a nedostatky musí oznámit prodávajícímu písemně do tří pracovních dnů po tomto předání.
  2. Uplatnění reklamace na dodané zboží nemá vliv na závazek kupujícího uhradit celou fakturovanou částku. V případě kladného vyřízení reklamace bude částka týkající se reklamovaného zboží kupujícímu dobropisována.
  3. Kupující nesmí vracet zboží prodávajícímu bez jeho souhlasu. Reklamované zboží je kupující povinen uschovat až do vyřešení sporu, nebo do doby, dokud prodávající neschválí jeho likvidaci, případně další prodej. Prodávající přitom musí dbát toho, aby kupujícímu nevznikaly větší než nezbytně nutné škody.
  4. Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.
 9. Mimosoudní řešení sporů

  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@osej.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy se lze obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  6. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od Smlouvy odstoupit.
  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 11. Provozovatel

  1. Provozovatel
   SEVA VYŠKOV, sdružení podnikatelů, Ing Jiří Babyrád
   DIČ: CZ 59 02 28 09 23
   IČO: 687 65 118
  2. Sídlo (korespondenční adresa):
   Michalova 2280/3
   628 00, Brno - Líšeň
   Česká republika
  3. Provozovna:
   Karla Čapka 329/97
   682 01, Vyškov - Nosálovice
   Česká republika
  4. Kontakty:
   Tel: 728 823 159
   e-mail: info@osej.cz
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.1.2023.